Chikonzero Sei MDC Party Irikukundikana kubvisa Mugabe Pachigaro chemutungamiri wenyika
Since 1980 Mr Mugabe has been leading the Zimbabwean country , he is still going to run for president in 2018 and he will win again  if MDC  doesn’t change its ways. You may say he is very old now how will he win the elections  Here is the reason why.

MDC haisi Kambeyina Ku maruzevha 

Muzimbabwe tine vanhu vano darika  14 million.Chikamu chihombe chinogara kumamisha mumaguta makuru   munevanhu 4 million kana tavasanganisa , izvi zvinoreva kuti kumamisha kune vanhu 10 million.

Nekuti MDC irikukambeyina mumaghuta bedzi mukana wekuti va kunde Mugabe u shoma.

Kana MDC yakavhura Maziso yavo zvino tine mukana wekuti tingango kwanisa kubvisa chembere iyo pachigaro

 
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*